Välj en sida
Kontrollansvarig

Tjänster

Varje projekt är unikt och det är många faktorer som spelar in för att nå ett lyckat slutresultat. Därav krävs det genomgående relevant kompetens för projektets olika delar. I ett mer omfattande projekt kan roller som projektledning, produktionssamordning, byggledning och kontrollansvarig vara bemannade av olika resurser. Vid mindre projekt faller det sig ofta fördelaktigt att en och samma person innehar flera av dessa funktioner. Vi utgår alltid från ert projekts förutsättningar och behov samtidigt som vi förhåller oss till era krav och önskemål – allt för att både process och slutresultat skall hålla högsta möjliga kvalité. Nedan kan ni läsa mer om de tjänster vi erbjuder.

Projektledare

Projektledning

För att ert projekt skall kunna genomföras effektivt och framgångsrikt krävs relevant, kompetent och erfaren bygg- och projektledning. Våra konsulter är specialiserade på kvalificerad administrativ projektledning inom bostad, fastighet och kommersiella lokaler. Vi leder projekt och processer i samtliga skeden, definierar målbild och skapar underlag för långsiktiga lösningar. Som byggprojektledare hjälper vi er med hela processen – från myndighetskontakter och bygglov till byggarbetsmiljösamordning och styrning av ekonomi till slutbesiktning och överlämnande.

Tillsammans bygger vi upp en projektorganisation bestående av strategiska samarbetspartners, arkitekter och likaså specialister såsom projektörer, tekniker, inredningsproducenter och installatörer. Genom kontinuerlig dialog och uppföljning ser vi till att ditt projekt genomförs på bästa tänkbara sätt. Vi är med er hela vägen och finns sedan självklart tillgängliga för uppföljning.

Upphandling

En upphandling är sällan en enstaka aktivitet utan en process som sträcker sig över tid, med många och ibland tidskrävande uppgifter samt delmoment. Vårt team bistår er inom hela kedjan. Vi upprättar beskrivningar och anbudsinbjudningar enligt era specifikationer. Sedan utvärderar och granskar vi inkomna anbud och upprättar upphandlingsprotokoll och entreprenadavtal.

besiktningsman

Besiktning

En noggrann besiktning är viktig för att tillse att entreprenaden har utförts enligt avtal och uppfyller de specificerade kraven. Vi är ackrediterade entreprenadbesiktningsmän och utför alla typer av entreprenad- och fastighetsbesiktningar. Likaså är vi medlemmar i en entreprenadbesiktningsgrupp med ett brett kontaktnät inom branschen. Hos oss kan ni som kund vara trygga i att besiktningen utförs fackmässigt av en certifierad besiktningsman med god serviceanda.

Husbesiktning, eller entreprenadbesiktning som den rätta termen lyder, görs i samband med alla former av byggnation där ni anlitat en byggentreprenör.

Det kan handla om att ni bygger nytt, bygger till, renoverar eller bygger om. Det kan vara en villa, lägenhet, sommarstuga eller annan byggnad.

När ni gör en sådan pass stor investering är det naturligt att känna oro för alla myndighetskrav och byggregler. Därför är det viktigt att ni själva väljer både en kontrollansvarig och en besiktningsman enligt er lagliga rätt. Kontrollansvarig är din förlängda arm gällande myndighetskrav och en besiktningsman är den person som opartiskt, objektivt samt självständigt utför besiktning mellan er och er entreprenör gällande de arbeten som dem har utfört i förhållande till myndighetskrav, bygg- och branschregler.

Syftet med besiktningen är att få en opartisk fackmässig kontroll av att byggentreprenören utfört sitt arbete på ett korrekt sätt och på det sätt ni kommit överens om. Det finns flera olika former av besiktningar, och en god regel är att göra en så kallad slutbesiktning innan ni betalar slutfakturan för arbetet.

Besiktningen är viktig eftersom den ger ett opartiskt underlag som kan vara mycket betydelsefull om något blir fel eller om det uppstår tvister mellan er och entreprenören eller berörda försäkringsbolag.

De fel som besiktningsmannen noterar vid besiktning har entreprenören både rätt och skyldighet att avhjälpa senast inom två månader.

Kontrollansvarig PBL

Byggrådgivning

Vi bistår fastighetsbolag, investmentbolag och bostadsrättsföreningar med rådgivning gällande prospekt, ekonomiska avstämningar och projektsmöjligheter. Genom att fastställa investeringskalkyler och upprätta kostnadsscenarion i ett tidigt skede ökar chanserna till att erhålla en större vinst och snabbare process.

Med lång erfarenhet i branschen har vi över tid finslipat vår förmåga att kombinera teknisk kompetens och praktisk erfarenhet. Vi inom Monz Management anser att ett framgångsrikt projekt kräver tydliga och välarbetade kalkyler som kontinuerligt stäms av och ses över. Oavsett om det gäller byggdelskalkyler, produktionskalkyler eller olika alternativutredningar bistår vi er med relevant kompetens. Likaså håller vi er uppdaterade och informerar löpande om de olika stegen i projektet. Allt för att ni skall känna er trygga i att åtgärderna fortskrider enligt planerat och inom budget.

Kontrollansvarig i Göteborg

Kontrollansvarig

Vid större bygg-, mark- och rivningsåtgärder där det krävs bygglov eller bygganmälan krävs även en certifierad kontrollansvarig. Vi är certifierade enligt nivå K med riksbehörighet och bistår er genom hela bygg- och projekteringsprocessen. Som kontrollansvarig upprättar vi en kontrollplan och dokumenterar sedan att dessa krav följs. Likaså håller vi samråd med kommunen och förser dem med samtliga intyg och dokument som de kräver för att utfärda ett slutbesked gällande åtgärden.

Kontrollansvarig enligt PBL

Enligt plan-och bygglagen (2010:900) måste ni ha en kontrollansvarig, KA, när åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Ert stöd genom projektet

Som kontrollansvarig är vi med er som byggherre under hela byggnadsprocessen. Från bygglovsansökan till dess att byggåtgärden är färdigställd och ni har fått ert slutbesked av kommunen.

Vi upprättar en kontrollplan

Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Byggherren är ansvarig för att byggnadsnämndens krav och gällande lagar följs vid byggnationen.

Vi är på plats

Vi ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. När vissa moment i bygget färdigställs, besöker vi byggarbetsplatsen för att utföra kontroller enligt kontrollplanen och att inga anmärkningar finns.

Vi dokumenterar

Vi dokumenterar byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked, samt ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Självständig ställning

Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning i förhållande till den som utför byggåtgärden, vilken är den som ska kontrolleras.

Vad en kontrollansvarig inte gör

En kontrollansvarig fungerar inte som projektledare för byggnationen. Det gör byggherren. Byggherren kan också utse en projektledare eller arbetsledare hos den entreprenör som man som byggherre har valt att använda för sin byggnation.

Kontakta oss

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information
eller om ni vill veta hur vi kan hjälpa just er.

Monz Management | Byggprojektledare, besiktningsman, byggrådgivare och kontrollansvarig i Göteborg med över 20 års erfarenhet inom byggsektorn.